Общи условия

Въведение

Добре дошли в информационния интернет сайт „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година“ на Националния статистически институт!

Интернет сайтът „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година“, наричан за краткост „Интернет сайт“, е собственост и се управлява от Националния статистически институт, гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2, и е достъпен на адрес: census2021.bg от целия свят.

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу Общи условия за ползване, като имате предвид, че ползвайки този Интернет сайт, Вие се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с някои от условията, Вие не трябва да използвате  информацията и/или услугите, предоставяни от него.

Националният статистически институт има право да актуализира, като изменя и допълва настоящите Общи условия за ползване на Интернет сайта по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

Цели и обхват на Общите условия

Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между

Националния статистически институт с адрес: ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038, България, телефон за контакти: (+359 2) 9857 111, ел. поща: [email protected], наричан по-долу за краткост НСИ, и потребителите на Интернет сайта, наричани по-долу „Потребител/и“ във връзка с използването му.

Останалите документи, които уреждат отношенията между НСИ и Потребителите, свързани с използването на Интернет сайта, са:

Настоящите условия за ползване влизат в сила в момента, в който Потребителят посети Интернет сайта, като остават в сила, докато една от страните не ги прекрати, което Потребителите могат да направят, като спрат да ползват и не достъпват Интернет сайта, съответно унищожавайки материалите, които са изтеглили, отпечатали или запазили от него по един или друг начин.

Потребителите се задължават да използват Интернет сайта и цялото му съдържание законосъобразно в съответствие с условията, посочени в настоящите Общи условия, и съгласно предназначението му. Потребителите се задължават да спазват правилата и нивата на достъп, предоставени от Интернет сайта.

Нарушаването им и по-конкретно всеки опит за достъп до услуги и/или информационни активи, за които Потребителят няма разрешение за достъп – включително опити за четене, копиране, модифициране или премахване на данни и/или информация без предварително разрешение, представлява престъпление съгласно Наказателния кодекс, Глава девета „а“, „Компютърни престъпления“, чл. 319а до чл. 319е, и се наказва с  лишаване от свобода и/или с парична глоба в зависимост от естеството на престъплението.

Дефиниции

По смисъла на настоящите Общи условия:

Предмет

Настоящите Общи условия уреждат начина и условията за ползване на Интернет сайта, достъпен на адрес: census2021.bg.

Интернет сайтът има информационна функция, както и предоставя достъп до статистическа информация за целите на доброто административно обслужване на потребителите на публични услуги, и е разработен съобразно принципите за откритост, прозрачност и достъпност на държавните институции в Република България, включително чрез инструментите на електронното управление и предоставянето на административни услуги по електронен път.

Основните функции и задачи на Интернет сайта са:

Начин и условия за ползване

Потребителите имат право да:

при следните условия:

Обработване на лични данни

Опазването на тайната на данните, предоставени от Потребителите на Интернет сайта, тяхната защита и използването им, е от изключително значение за Националния статистически институт.

НСИ прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и в съответствие със Закона за защита на личните данни.

НСИ зачита неприкосновеността на личността на гражданите на Република България, Европейския съюз и Потребителите на Интернет сайта и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Повече информация е налична в Политиката за защита на личните данни, която е публикувана на интернет сайта на НСИ.

Конкретна, прозрачна и ясна информация за обработката на лични данни от страна на НСИ, начините за комуникация и условия за упражняването на правата, свързани с обработката на личните им данни от страна на Потребителите в качеството им на субекти на данни, както и пълната информация в изпълнение на изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 можете да намерите на всяко едно от местата на Интернет сайта, на което се събират лични данни от Потребителите.

Сигурност на информацията

Националният статистически институт е сертифициран по ISO 27001/2013 (Сертификат № 492/18). Ръководството на НСИ гарантира, че политиките за сигурност на информацията се преглеждат регулярно и се актуализират при необходимост, за да бъдат в съответствие с евентуални промени в условията, при които работи НСИ, и с изискванията на законовите и нормативните документи и приложените стандарти.

Ръководството на НСИ поема ангажимент и изразява своята отговорност пред държавата и гражданите на страната за осигуряване на всички необходими ресурси при изпълнение на определени политики и поставени цели пред Системата за управление на сигурността на информацията на НСИ, която съответства на нормативните и законовите изисквания в Република България.

Повече информация можете да намерите в Декларация за политиката по управление на качеството и сигурността на информацията на Националния статистически институт.

Освобождаване от отговорност

Връзки към сайтове на трети страни

Права на интелектуална собственост

Съгласно Постановление № 150 от 3 юли 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат, приета с ПМС № 147 от 2016 г. (ДВ, бр. 48 от 2016 г.), която транспонира Директива 2003/98 с права за свободно повторно използване, преработка и разпространение, се предоставя всяка създавана или събирана в рамките на правомощията или функциите на Националния статистически институт информация, за която не е налице основание за отказ за повторно използване съгласно Закона за достъп до обществена информация, включително бази данни, при спазване на Закона за защита на личните данни.

Когато по отношение на тази информация съществува ограничение за нейното повторно използване, НСИ предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Предвидените в чл. 41б, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация ограничения са следните: „Не се предоставя за повторно използване информация от обществения сектор, съдържаща статистическа тайна, събирана и съхранявана от Националния статистически институт или от орган на статистиката; информация, съдържаща производствена или търговска тайна или професионална тайна; информация, съдържаща лични данни, чието повторно използване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични данни“.

Софтуерът и/или програмните продукти, използвани за разработката и/или функционирането на Интернет сайта, или наличието на препратки към други такива, са защитени с авторски права, които принадлежат на съответните производители.

Ако забележите нарушение на авторски права в Интернет сайта, моля да ни уведомите на електронен адрес: [email protected].

Цялото съдържание на Интернет сайта, всички публикувани текстове, компютърни програми, данни, както и всяка информация, която е качена на Интернет сайта, е изключителна собственост на Националния статистически институт или партньори на НСИ, с които НСИ има съответните договорни отношения за разпространение на тяхна интелектуална собственост.

Съдържанието и информацията на Интернет сайта са свободно достъпни и могат да бъдат използвани от Потребителите съгласно Лиценз за използването на статистическата информация, произвеждана и разпространявана от НСИ.

Достъпът до Интернет сайта не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на интелектуална собственост.

Връзка с екипа по поддръжк

При нужда от допълнителна информация, съдействие, техническа помощ, забелязани неточности, дефекти и/или грешки в работата на Интернет сайта Потребителите могат да се свържат с нас на телефон (02) 9857 111 или на електронен адрес: [email protected].

Форсмажорни обстоятелства

Националният статистически институт не носи отговорност към Потребителите  за прекъсвания, забавяния, липса на услуги и/или на информация, предоставяна на Интернет сайта, ако те се дължат на „непреодолима сила“ (форсмажор). Под „непреодолима сила“ (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след пускането в експлоатация на Интернет сайта, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и други природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и други.