Декларация за достъпност

Националният статистически институт се ангажира да осигури достъп до уебсайтовете в съответствие с чл. 9, т. 2, буква „ж“ от Конвенцията за правата на хората с увреждания (ратифицирана със закон, приет от 41-вото НС на 26.01.2012 г. – ДВ, бр. 12 от 10.02.2012 г.), чл. 4, т. 7 от Закона за интеграция на хората с увреждания, чл. 13 от Закона за електронното управление, чл. 4, ал. 1, т. 4, б. „а“ и „д“ от Закона за електронните съобщения, чл. 19, ал. 2 и 4 и чл. 39, ал. 2 и 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Директива (ЕС) 2016/2102 на  Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор – по-долу „Директивата“ (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директивата и стандарт Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Настоящата Декларация за достъпност се отнася до уебсайт census2021.bg.

Статус на съответствие

Настоящият уебсайт съответства отчасти на Директивата и стандарт WCAG 2.0 поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

Недостъпно съдържание

Посоченото по-долу съдържание не е достъпно поради следните причини:

а) Нетекстова информация като картинки, обекти и форми за попълване невинаги имат алтернативно текстово представяне (несъответствие със стандарт WCAG 2.0 1.1.1);

б) Не е осигурено пълно запазване на информацията, структурата и взаимовръзките на уебсайта, когато се промени начинът на представяне – например от стандартен екран към екранен четец (несъответствие със стандарт WCAG 2.0 1.3.1);

в) Текстът невинаги може да бъде преоразмерен до 2 пъти без загуба на съдържание или функционалност и се използват картинки, когато е възможно използването на текст (несъответствие със стандарт WCAG 2.0 1.4.4 – 1.4.5);

г) Фокусът върху интерактивните елементи не може да бъде преместен само с използване на клавиатура (несъответствие със стандарт WCAG 2.0 2.1.2);

д) Няма осигурен механизъм за предпазване от повтарящи се блокове с информация – например при използване на екранни четци (несъответствие със стандарт WCAG 2.0 2.4.1);

е) Целта на всяка връзка невинаги може да бъде определена само от текста на връзката или от текста на връзката заедно с нейния програмен контекст (несъответствие със стандарт WCAG 2.0 2.4.4);

ж) Езикът по подразбиране на всяка страница на уебсайта невинаги може да се определи програмно (несъответствие със стандарт WCAG 2.0 3.1.1);

з) Потребителите могат да бъдат объркани от неочаквана промяна на контекста вследствие на въвеждане на информация във форма (несъответствие със стандарт WCAG 2.0 3.2.2);

и) Етикети или инструкции невинаги се предоставят, когато съдържанието изисква въвеждане от потребителя (несъответствие със стандарт WCAG 2.0 3.3.2);

й) Не за всички компоненти на потребителския интерфейс (включително, но не само: елементи на формуляр, връзки и компоненти, генерирани от скриптове) името и ролята могат да бъдат програмно определени (несъответствие със стандарт WCAG 2.0 4.1.2).

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Тази декларация е изготвена на 11.02.2020 година.

Методът, използван за изготвяне на декларацията, е самооценка (чл. 3, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията (1).

Декларацията беше последно преразгледана на 24.09.2021 година.

Обратна информация и данни за контакт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт можете да ползвате следния адрес: [email protected].

Процедура по прилагане

Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година.

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София 1000.