Кога е възникнало преброяването?

На 1 януари 1881 г. се извършва първото преброяване на населението в Княжество България. Това изследване поставя началото на демографската статистика в България. Преброяването е регламентирано с Указ № 716 от 13 декември 1880 г. на княз Александър I Батенберг. Целта е да се установи броят на населението в страната. Ръководството на младата държава се фокусира върху провеждането на това изследване, тъй като то е първото по рода си в държавата и се очаква да предостави информация не само за броя на населението, но и за икономическия и социалния живот в страната. Други информационни източници към този исторически период не са съществували. Програмата на първото преброяване е скромна в сравнение със съвременните представи за подобно общонационално изследване. Събраните статистически данни представят броя на населението по административни райони и населени места в съчетание с някои основни характеристики – пол, възраст, семейно положение, родно място, местожителство, народност, майчин език, вероизповедание, грамотност и други. Макар и ограничени по обхвата на изучаваните обекти тези данни са били от изключително значение не само в онзи далечен период, но в исторически аспект те са ценни и в наши дни. Тези първи опити на младата българска статистика допринасят за развитието на статистическата институция, за квалификацията на кадрите и набирането на практически опит, както и за създаване на навици сред населението като обект на статистическите изучавания.