Често задавани въпроси

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-голямото изчерпателно статистическо изследване и се осъществява в изпълнение на Регламент № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд.
Основната цел на преброяването е да събере и предостави качествена, съпоставима и изчерпателна информация за броя, демографската структура и социално-икономическите характеристики на населението на ниски териториални нива (общини, населени места и т.н.). То е единственият изчерпателен източник на информация за броя и характеристиките на сградния и жилищния фонд, както и за броя, структурата и жилищните условия на домакинствата в страната.
Данните от преброяването се използват от държавната администрация в процеса на вземане на решения и разпределяне на финансиране в различни области като образование, здравеопазване, социална защита и други. Данните от преброяването са в основата на разработването на национални и регионални политики, както и при разпределянето на европейски фондове за регионални проекти и инициативи.
Данните от Преброяването имат съществено значение за статистическите офиси и другите европейски агенции, които събират и произвеждат статистически данни за населението, тъй като формират рамката, от която се излъчват извадките за всички изследвания в домакинствата и на лицата.
Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/543 на Комисията за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд по отношение на техническите спецификации на темите и на техните разбивки
Регламент (ЕС) 2017/712 на Комисията за определяне на референтната година и програмата за статистическите данни и за метаданните за преброяването на населението и жилищния фонд, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/881 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд по отношение на условията и структурата на докладите за качеството и техническия формат за предаването на данни, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1151/2010
Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1799 на Комисията за започване на временно пряко статистическо действие за разпространение на избрани теми от преброяването на населението и жилищния фонд от 2021 г., геокодирани към координатна мрежа от 1 km2
Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021
Закон за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021
Закон за статистиката
Закона за защита на личните данни
Закон за електронното управление
Преброяването на населението и жилищния фонд във всички държави членки на Европейския съюз ще се проведе през 2021 г. в съответствие с изискванията на Регламент 2017/712 на Комисията.
Преброяването в България ще се проведе на два етапа:
- Чрез онлайн електронна преброителна карта от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 30 септември 2021 година.
- Чрез посещение на домакинствата от преброител от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година.
Референтна дата (критичен момент) е точно определена дата и час, към които се отнасят всички данни за населението, жилищния и сградния фонд, събирани по време на преброяването. Всяка държава-членка сама определя референтната дата на преброяването, която задължително трябва да бъде в годината, определена съгласно Регламент 2017/712 на Комисията, а именно 2021 година.
В България референтната дата на преброяването е 0.00 часа на 7 септември 2021 г. – това означава, че може да се преброите или да бъдете преброени в периода от 7 септември до 10 октомври включително, но всички данни, които предоставяте трябва да се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 година.
Преброяват се всички български и чужди граждани, включително и гражданите на ЕС, които пребивават на територията на страната към критичния момент на преброяването; дипломатите и българските граждани, които работят в задграничните представителства на страната и членовете на техните семейства; военните и лицата в съставите на речни и морски кораби, които към критичния момент на преброяването са извън страната; търсещите убежище и получилите статут съгласно Закона за убежището и бежанците.
Няма да се преброяват чуждите дипломати и служителите в дипломатическите мисии на територията на страната; чуждестранните военни, които са на мисии в страната, и лицата в съставите на чуждестранните речни и морски кораби.
Преброяват се всички жилищни сгради и жилищата в тях, както и жилищата в нежилищни сгради, в които към критичния момент на преброяването живеят лица.
Ще се преброяват само българските граждани, които временно отсъстват от страната към референтната дата (критичния момент) на преброяването.
Българските граждани, които пребивават постоянно в чужбина, ще бъдат обект на преброяване в страните, в които пребивават.
Целта на преброяването е да установи броя на постоянно пребиваващите на територията на дадена страна лица, които са обект на административни, здравни, образователни услуги, социално подпомагане, инфраструктурни проекти и др., свързани с политиките и мерките по отношение на благосъстоянието на населението.
За да се осигури съпоставимост на данните от проведените в държавите членки преброявания на населението и жилищния фонд и да се даде възможност да бъдат получени надеждни сравнения на равнище Европейски съюз, Регламент (ЕС) 2017/543 установява следните теми като задължителни за всички държави в ЕС:

За населението
- Обичайно местоживеене
- Местоположение на работното място
- Пол
- Възраст
- Юридическо семейно положение
- Статус на настоящата дейност (икономически активен/неактивен)
- Занятие/професия
- Икономическа дейност на предприятието
- Статус на трудовата заетост
- Образователно ниво
- Държава/място на раждане
- Гражданство
- Пребивавало ли е лицето някога в чужбина и година на пристигане в държавата
- Предишно обичайно местопребиваване и дата на пристигане в сегашното или обичайното местопребиваване една година преди преброяването
- Връзки между членовете на домакинството и семейството.

За жилищата
- Жилищни условия
- Статут на владеене на жилището
- Тип жилищни помещения
- Статут на заетост на конвенционалните жилища
- Тип собственост
- Полезна застроена площ или брой на стаите
- Водоснабдителна система
- Тоалетна
- Баня
- Тип отопление
- Жилища според типа на сградата
- Жилища според периода на построяване на сградата.

Темите и отговорите на въпросите, чрез които ще се събира информация са дефинирани в Регламент (ЕС) 2017/543 и не подлежат на промени и обществено обсъждане.
Традиционно в българските преброявания се включват и допълнителни теми, които осигуряват информация за нуждите на националните и регионални политики и планиране. В законопроекта за Преброяване 2021 са предвидени следните допълнителни теми, информация за които ще бъде събирана по време на преброяването:

За населението – етно-културни характеристики, здравен статус, вътрешна и външна миграция, материална осигуреност и услуги за домакинствата.

За жилищата – енергийна осигуреност и енергийна ефективност

За сградите – вид на сградата, тип на строителната конструкция, брой на етажите, наличие на асансьор, наличие на други обекти в сградата, които се използват за нежилищни цели, достъпност на сградата, географски координати на входовете на сградите
Отговарянето на въпросите в преброителните карти е задължително, но самоопределянето и предоставянето на информация относно етно-културни характеристики (напр. етнос, вероизповедание или майчин език), здравен статус е доброволно.
В периода 2019-2022 г. ще бъдат извършени следните основни дейности:

Подготовка на Преброяване 2021 - дейността е от изключително значение за успешната организация и провеждане на преброяването. Включва изпълнението на следните задачи:
- Разработване на програма на преброяването;
- Разработване на методология и прилагане на изискванията на европейското и национално законодателство;
- Разработване на инструментариум за провеждане на преброяването и извадковите изследвания, съпътстващи преброяването - преброителни карти, анкетни карти, инструкции и други методологически указания;
- Разработване на технически задания за информационното и комуникационното осигуряване на преброяването;
- Разработване на комуникационен план;
- Разяснителна и информационна кампания сред населението, заинтересовани лица и медии;
- Сформиране на Централна комисия по преброяването и областни и общински преброителни комисии.

Пробно преброяване - по време на тази дейност ще бъдат тествани разработеният инструментариум, общата организация на преброяването, методите за събиране на данни, информационната система. Пробното преброяване ще се проведе само в няколко населени места, които ще бъдат обявени предварително и ще бъдат изпълнени следните задачи:
- Избор на населени места;
- Обучение на преброители и контрольори;
- Разяснителна и информационна кампания сред населението, заинтересовани лица и медии;
- Райониране на избраните за пробното преброяване населени места на преброителни участъци и контролни райони;
- Събиране на данни;
- Обработка на данните;
- Анализ на резултатите от тестването на цялостния процес и организация;
- Отразяване и отстраняване на установените проблеми в инструментариума и организацията.

Обход - тази дейност включва изготвяне на преброителни списъци с адреси на сградите, входовете им и жилищните единици обект на преброяването, събиране на географски координати и използването им за георефериране на всички адреси. За целта ще бъдат извършени:
- подготвителни методологични дейности;
- обучение на лицата, които ще извършат обхода;
- работа на терен и контрол.

В резултат ще бъде цялостно райониране на страната на преброителни участъци и подготовка на преброителните списъци, които ще бъдат използвани по време на същинското преброяване. Качественото изпълнение на дейността е основна предпоставка за доброто планиране и успешното провеждане на преброяването. Информационната база ще послужи като рамка за всички регулярни репрезентативни изследвания в домакинствата, които ще бъдат проведени в периода 2021-2031 година.

Същинско преброяване - дейността включва:
- разяснителна и информационна кампания сред населението, заинтересовани лица и медии;
- обучение на преброители и контрольори;
- отпечатване на необходимия инструментариум;
- събиране на данни на терен;
- обработка, валидиране и анализ на изходни данни.


Извадкови контролни изследвания за проверка на точността на регистрираните данни и за пълнотата на обхвата на единиците на наблюдение - дейността включва:
- излъчване на извадка;
- разработване на инструментариум;
- обучение на анкетьори;
- обработка, анализ на резултатите и изготвяне на доклад.

Докладване и представяне на резултати - дейността включва:
- изготвяне на доклади за правителството;
- подготовка на данни, метаданни и доклади за качеството за ЕК;
- подготовка на експресни и окончателни резултати от преброяването;
- публикуване на резултатите от преброяването на сайта на НСИ, и издаване на хартиени публикации.
НСИ като администратор на лични данни (Удостоверение № 30229 на НСИ от 20.08.2010 г.) и сертифицирана организация по ISO 27001, предприема всички необходими организационни и технически мерки за опазването на личните данни и предотвратяването на злоупотреба с тях.

Според Закона за статистиката, чл. 25, ал. 1, получаваните и събираните при статистическите изследвания индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да се ползват като доказателства пред органите на изпълнителната и съдебната власт.

Тези разпоредби на Закона за статистиката са включени и в Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година. В допълнение в Закона са включени и административно наказателни разпоредби по отношение на задължението на лицата да предоставят данни на преброителите, задълженията на преброителите и контрольорите по опазването на тайната на личните данни, както и по отношение на лицата обработващи и имащи достъп до индивидуалните данни, събирани по време на преброяване.

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) е в сила от 25 май 2018 година.Предвид голямата обществена значимост на изходните данни от статистическите изследвания за разработването на адекватни политики на национално и европейско ниво в областта на социалната защита, пазара на труда и миграцията, законодателят е предвидил редица изключения от разпоредбите на Регламента при обработването на данни за статистически цели.

За статистически цели не се прилагат разпоредбите на Регламента относно:
- обработването на лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни единствено за целите на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние и данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице (чл. 9);
- обработването на данни, предоставени от друг администратор, а не събрани директно от респондентите (чл. 14);
- правото на субекта да поиска изтриване на данните си (право „да бъдеш забравен“) (чл. 17).

В допълнение, в съответствие с чл. 89 от GDPR в проекта на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., е предвидено изключение от правата на субекта по чл. 15. „Право на достъп на субекта на данните“; чл. 16. „Право на коригиране“; чл. 18. „Право на ограничаване на обработването“ и чл. 21. „Право на възражение“.
Преброяването на населението и жилищния фонд се провежда на декларативен принцип и не се изисква доказването на информацията от лицата пред органите на преброяването, както и предоставяне на копия на документи.
При провеждане на преброяване с преброител чрез посещения в домакинствата се спазват всички въведени противоепидемични мерки с Указания за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., в условията на обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19 на Главния държавен здравен инспектор. По-важните от тях са:
- Задължително носенето на защитна маска за лице, покриваща устата и носа, от преброителите по време на преброяването при посещения в домакинствата, както и от лицата в домакинството.
- По време на фактическото преброяване се спазва физическа дистанция от поне 1,5м. между преброителите и лицата от домакинството.
- Редовна дезинфекция.
В случай, че се наложи комуникация с лица, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, се прилага следната процедура:
- Лицата информират преброителя, без директен контакт, за предписаната карантина, респ. изолация и за това дали са се преброили електронно.
- Преброителят трябва да поиска телефон за връзка с член на карантинираното/ изолираното домакинство.
- Преброителят уведомява контрольора, който чрез отговорника от съответното ОСИ проверява дали лицата в жилището са се преброили електронно и предоставя кода на преброителя.
- Преброителят осъществява връзка по телефон с член на карантинираното/ изолираното домакинство за допълнителни уточнения – брой на електронно преброените лица в домакинството и т.н.
- В случай, че лицата в карантинираното домакинство не са се преброили електронно, преброителят извършва преброяването по телефон.
За студентите, които са се обучавали чрез отдалечена форма на обучение през миналата учебна година, се прилагат установените правила за обичайно местоживеене и по-конкретно в семейния дом се броят само студентите, които са живели в жилището в продължение най-малко на дванадесет месеца преди критичния момент или тези, които са се върнали да живеят в жилището през последните дванадесет месеца преди критичния момент с намерението да пребивават там най-малко една година.