Преброителни комисии

Централната комисия по преброяването е временен орган, който се състои от председател, заместник-председател, секретар и не повече от 20 членове.

В състава на ЦКП влизат представители на:

  • Националния статистически институт;
  • държавни органи и ведомства, които създават и поддържат регистри или бази данни, съдържащи информация за обектите на преброяването;
  • Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), неправителствени организации, средствата за масово осведомяване и академичната общност.

Председател на ЦКП е председателят на НСИ.

Централната комисия по преброяването е назначена от министър-председателя по предложение на председателя на НСИ, със заповед Р-68/15.05.2019 г. на министър председателя на Република България.

Централната комисия по преброяването:

  • обсъжда и приема Програмата на преброяването и всички документи, свързани с организацията, подготовката и провеждането на преброяването;
  • координира действията на държавните органи и ведомства, които са отговорни за провеждането на преброяването сред определени категории от населението;
  • обсъжда и предлага мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите по преброяването, контрольорите и преброителите;
  • създава временни преброителни пунктове в случай на обоснована необходимост в периода по чл. 3, ал. 2;
  • приема докладите на областните преброителни комисии за резултатите от проведеното преброяване;
  • приема доклад за изпълнението на дейностите по преброяването и за основните резултати от него.

Дейността на комисията се ръководи от нейния председател и се осъществява в съответствие с Правилник за дейността.

 

Заповед за създаване на Централна комисия по преброяването

Правилник за дейността на Централната комисия по преброяването

Протокол № 1/04.06.2019 г.

Протокол № 2/05.02.2020 г.

Протокол № 3/11.03.2020 г.

Протокол № 4/02.04.2020 г.

Протокол № 5/18.05.2020 г.

Заповед № P-94/18.06.2020 г. за изменение на Заповед P-68/15.05.2019 г.

Протокол № 6/11.09.2020 г.

Протокол № 7/23.12.2020 г.

Заповед № P-102/01.07.2021 г. за изменение на Заповед № P-68/15.05.2019 г., изменена със Заповед № P-94/18.06.2020 г.

Протокол № 9/14.09.2021 г.

Протокол № 10/28.09.2021 г.

Протокол № 11/14.10.2021 г.

Заповед № P-204/16.09.2022 г.