Пробно преброяване април 2020

От 20 до 30 април 2020 г. ще се проведе пробно електронно преброяване на населението и жилищния фонд.

Критичният момент на пробното преброяване е 0.00 ч. на 20 април 2020 година. Всички данни за населението, жилищата и сградите трябва да се отнасят към него.

Целта на пробното електронно преброяване е да осигури информация за актуализиране и усъвършенстване на:

Инструментариум – обща методология (преброителни карти, инструкции, номенклатури и класификации), информационна система, подпомагащ център, уеб-приложения и други. Ще се тестват включените в преброителните карти въпроси, тяхното формулиране, разположение и посочените отговори. Ще се оценява също степента на приемане на въпросите от страна на лицата и проблемите при попълване на картите.

Комуникационна стратегия – провеждане на кампания за информиране на населението в определените за пробно преброяване населени места, получаване на предварителна представа за готовността и интереса на лицата, които ще използват възможностите на интернет за попълване на електронна преброителна карта.

В съответствие с чл. 24, ал. 2 от ЗПНЖФ2021, и след съгласуване с областните управители, кметовете и кметските наместници със Заповед РД-05-45/23.01.2020 г. на председателя на НСИ са определени следните населени места, в които ще се проведе пробното преброяване:

Област София, община Столична

Мотиви: Ще позволи тестване и комуникационна кампания в голям град в район Югозападен с районно деление и сравнително висок процент население в икономически активна възраст. Съдържа разнообразен жилищен фонд (къщи, кооперации и блокове, студентски общежития, затворени комплекси). Ще може да се тества комуникацията с управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост. В избраната част от район „Студентски“ има участъци без кадастрално покритие (официално влязла в сила кадастрална карта), което ще позволи пробно събиране на географски координати за сградите.

Област Разград, община Разград

  • Част от град Разград (между р. Бели Лом и главен път Е-70 + вилни зони), приблизително население – 12 хил. души, 50 преброителни участъка;
  • Село Ясеновец, население към 31.12.2018 г. – 2 359 души, 9 преброителни участъка.

Мотиви: Ще позволи тестване в средно голям областен град и голямо по население село в район Северен централен. Наличие на разнообразен жилищен фонд (къщи, кооперации и блокове, вили). Висок процент на електронно преброени в града и нисък процент – в селото. Наличие на разнообразен етнически състав. В селото няма кадастрално покритие и информация в кадастралната карта, поддържана от АГКК, а във вилните зони на градската част няма адреси, което ще позволи пробно събиране на географски координати за сгради и локализиране на жилищния фонд.

Област Пазарджик, община Велинград

  • Част от град Велинград (в районите на кварталите „Чепино“ и „Анезица“), приблизително население – 6 хил. души, разпределено в 20 – 25 преброителни участъка;
  • Село Света Петка, население към 31.12.2018 г. – 1 454 души, разпределено в 5 – 6 преброителни участъка;
  • Село Чолакова, население към 31.12.2018 г. – 198 души, разпределено в един преброителен участък.

Мотиви: Ще позволи тестване на средно голям общински център в район Южен централен. Съдържа разнообразен жилищен фонд (къщи, кооперации, блокове, хотели и друг вид места за настаняване). В с. Света Петка има висок процент на неотговорили и представителност на разнообразни етнически групи от населението. Селото също така няма влязла в сила кадастрална карта. С включването на с. Чолакова ще може да се тества отдалечено, труднодостъпно (на 31 км от общинския център), малко по население и жилищен фонд планинско село, без кадастрално покритие и без наличие на адреси.

Заявление за кандидатстване

Образец на автобиография

Какво е преброяване и кой участва в него?

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното статистическо изследване в България. То се провежда веднъж на 10 години и обхваща населението, живеещо постоянно на територията на страната. Досега са проведени 17 преброявания и при всички са използвани преброители и контрольори.

За да се преброи цялото население у нас и наличните сгради по време на последното преброяване, проведено през 2011 г., бяха наети близо 45 хил. преброители и контрольори в цялата страна, въпреки че тогава за първи път се осъществи преброяване онлайн и над 40% от населението се възползва от него.

През 2021 г., по време на 18-ото преброяване на населението, очакванията за онлайн преброени лица са доста по-високи, поради което е предвидено да се наемат около 30 хил. преброители и  контрольори. Те ще трябва да посетят всички сгради и жилища в страната, да преброят непреброените онлайн лица, а където те са преброени, да вземат електронен код, който се получава от информационната система.

Защо да стана преброител?

Да бъдеш преброител е възможност да получиш не само допълнителна временна работа и допълнително възнаграждение. По време на преброяването преброителите ще придобият допълнителни знания и умения за дейността на българската и европейската статистическа система. За първи път те ще могат да работят изцяло онлайн чрез специално мобилно приложение, в което директно ще въвеждат данните в централизираната система.

Да участвате в екипа на преброяването е кауза, в която можете да се включите, за да разберем коя е днешната България в числа. Данните се използват, за да можем заедно да променим нашата страна и да я направим по-добро място за живеене. Числата ще станат основа на бъдещите политики, основани на информацията от преброяването. През следващото десетилетие данните ще предоставят възможност на правителство, областни и общински ръководства да вземат обективни решения и да предлагат мерки. Следващото преброяване е чак след 10 години, не пропускайте шанса си да се включите сега!

Какво конкретно работят преброителят и контрольорът?

На всеки преброител ще бъде възложено с договор да преброи предварително определен преброителен участък, в който обикновено живеят около 200 – 250 лица в около 80 жилища. Възможно е един участък да съдържа повече или по-малко хора и жилища в зависимост от особеностите на населеното място. Например в големите градове, ако в един вход на блок има 100 апартамента и около 300 живеещи в тях, вероятно това ще бъде един участък. Или ако в едно малко село има 10 души и 50 къщи, един преброител ще трябва да преброи и съседно село също с малко хора и сгради.

По време на пробното преброяване през тази година преброителите ще посещават домовете в определените райони в Разград, Велинград и Студентски град в София от 27 април до 8 май във времето от 8.00 до 20.00 ч., включително събота и неделя.

При посещението те ще се легитимират със служебни карти, съдържащи трите имена, служебен номер и снимка, както и защити, които показват, че картата е автентична. Всеки преброител се отчита на своя контрольор за свършената работа.

Всеки контрольор отговаря за своя контролен район, който включва преброителните участъци средно на петима преброители. Контрольорите консултират и подпомагат преброителите в тяхната работа.

При необходимост, ако преброителите и контрольорите срещнат затруднения в работата си, кметовете на населените места определят придружители, които подпомагат преброителите и изпълняват техните указания.

Дейностите на преброителите и контрольорите са регламентирани в Закона за преброяването и неспазването им се санкционира! 

Кой може да стане преброител и контрольор?

Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са те да са навършили 18 години, да имат поне средно образование, да не са осъждани или за тях да не текат съдебни действия.

Полезно за работата им, но не задължително условие, ще бъде да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държави служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.

В определени населени места, в които има концентрация на население от турски, ромски или друг етнос, ще има нужда от преброители и контрольори, които владеят/умеят да комуникират на съответните езици и познават обичаите.

Преброителите и контрольорите ще имат възможност да използват Информационна система „Преброяване 2021“ и да въвеждат събираната информация от преносими и стационарни устройства, но трябва да разполагат със собствени (таблети, смарт телефони, лаптопи, настолни компютри) и да имат опит в работата и използването им.

Всички преброители и контрольори ще преминат еднодневно обучение, на което ще бъдат разяснени правата и задълженията им, както и начинът на попълване на преброителните карти. След успешно завършено обучение, те ще получат необходимите материали за предстоящата работа.

Какви документи са необходими и къде се подават те?

Общинските преброителни комисии обявяват процедурата по набиране на документи за преброители и контрольори. В определен срок кандидатите трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни и да предоставят своя снимка. Тези документи се подават в Общинската преброителна комисия, след което се разглеждат. След одобрение се сключва договор за преброител или контрольор и се попълва клетвена декларация за опазване на статистическата тайна. 

Не пропускайте!

За пробното преброяване през април 2020 г. ще бъдат наемани преброители и контрольори само за общините Разград, Велинград и район „Студентски“ в София. В периода от 24 февруари до 10 март 2020 г. общинските преброителни комисии ще обявят сроковете за подаване на документи от кандидати за преброители и контрольори, а одобрените ще бъдат информирани за датите и местата на провеждане на обученията.