Преброяване 2021

 

Преброителна карта за сградите, жилищата и населението

 

Електронното преброяване приключи в 24.00 ч. на 30 септември.

Благодарим на всички, които се отзоваха и се включиха!

Вашето участие е важно за нас!

 

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се провежда 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

От 0.00 часа на 7 септември до 24.00 часа на 30 септември  2021 г. се проведе преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Електронното преброяване беше достъпно на територията на цялата страна.

От 8.00 часа на 18 септември до 20.00 часа на 10 октомври се провежда преброяване с преброители и посещение на жилищата и домакинствата.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.

Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.

 

Заявление за кандидатстване на преброители, контрольори и придружители (pdf)
Заявление за кандидатстване на преброители, контрольори и придружители (docx)
Заповед за определяне на цени/ставки за извършване на дейностите по Преброяване 2021
Образец на автобиография
Съгласие за обработка на лични данни

 

Какво е преброяване и кой участва в него?

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното статистическо изследване в България. То се провежда веднъж на 10 години и обхваща населението, живеещо постоянно на територията на страната. Досега са проведени 17 преброявания и при всички са използвани преброители и контрольори.

За да се преброи цялото население у нас и наличните сгради по време на последното преброяване, проведено през 2011 г., бяха наети близо 45 хил. преброители и контрольори в цялата страна, въпреки че тогава за първи път се осъществи преброяване онлайн и над 40% от населението се възползва от него.

През 2021 г. по време на 18-ото преброяване на населението очакванията за онлайн преброени лица са доста по-високи, поради което е предвидено да се наемат около 30 хил. преброители и контрольори. Те ще трябва да посетят всички сгради и жилища в страната, да преброят непреброените онлайн лица, а където те са преброени, да вземат електронен код, който се получава от информационната система.

 

Защо да стана преброител?

Да бъдеш преброител е възможност да получиш не само допълнителна временна работа и допълнително възнаграждение. По време на преброяването преброителите ще придобият допълнителни знания и умения за дейността на Българската статистическа система и Европейската статистическа система.

Да участвате в екипа на преброяването е кауза, в която можете да се включите, за да научите и каква е днешната България в числа. Данните се използват, за да можем заедно да променим нашата страна и да я направим по-добро място за живеене. Числата ще станат основа на бъдещите политики, основани на информацията от преброяването. През следващото десетилетие данните ще предоставят възможност на правителството, областните и общинските ръководства да вземат обективни решения и да предлагат мерки. Следващото преброяване е след 10 години, не пропускайте шанса си да се включите сега!

 

Какво конкретно работят преброителят и контрольорът?

На всеки преброител ще бъде възложено с договор да преброи предварително определени преброителни участъци, в които обикновено живеят около 200 – 250 лица в около 80 – 100 жилища. Възможно е един участък да съдържа повече или по-малко хора и жилища в зависимост от особеностите на населеното място. Например в големите градове, ако в един вход на блок има 100 апартамента и около 300 живеещи в тях, вероятно това ще бъде един участък. Или ако в едно малко село има 10 души и 50 къщи, един преброител ще трябва да преброи и съседно село също с малко хора и сгради.

В периода на преброяването преброителите ще посещават домовете от 18 септември до 3 октомври 2021 г. във времето от 8.00 до 20.00 ч., включително събота и неделя.

При посещението те ще се легитимират със служебни карти, съдържащи трите имена, служебен номер и снимка, както и защити, които показват, че картата е автентична. Всеки преброител се отчита на своя контрольор за свършената работа.

Всеки контрольор отговаря за своя контролен район, който включва преброителните участъци средно на петима преброители. Контрольорите консултират и подпомагат преброителите в тяхната работа.

При необходимост, ако преброителите и контрольорите срещнат затруднения в работата си, кметовете на населените места определят придружители, които подпомагат преброителите и изпълняват техните указания.

Дейностите на преброителите и контрольорите са регламентирани в Закона за преброяването и неспазването им се санкционира!

 

Кой може да стане преброител и контрольор?

Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са те да са навършили 18 години, да имат поне средно образование, да не са осъждани.

Полезно за работата им, но не задължително условие, ще бъде да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държавни служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.

В определени населени места, в които има концентрация на население от турски, ромски или друг етнос, ще има нужда от преброители и контрольори, които владеят/умеят да комуникират на съответния език и познават обичаите.

Всички преброители и контрольори ще преминат еднодневно обучение, на което ще бъдат разяснени правата и задълженията им, както и начинът на попълване на преброителните карти. След успешно завършено обучение ще получат необходимите материали за предстоящата работа.

 

Какви са сроковете, какви документи са необходими и къде се подават?

Общинските преброителни комисии обявяват процедурата по набиране на документи за преброители и контрольори. В периода от 25 май до 10 юни 2021 г. кандидатите трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни и да предоставят своя снимка, ако не са изразили съгласие в заявлението да се използва снимката им от Регистър „Български документи за самоличност“. Тези документи се подават в общинските преброителни комисии, след което се разглеждат, а одобрените ще бъдат информирани за датите и местата на провеждане на обученията. След успешно завършено обучение се сключва договор за преброител или контрольор и се попълва клетвена декларация за опазване на статистическата тайна.

 

Не пропускайте!

За Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. ще бъдат наемани преброители и контрольори за всички населени места в страната.