Централната комисия по преброяването утвърди населените места, в които ще се проведе пробното преброяване и времето за неговото провеждане

Централната комисия по преброяването (ЦКП) на своето второ заседание утвърди населените места, в които ще се проведе пробното преброяване и времето за неговото провеждане. Комисията реши пробното електронно преброяване през периода 20 – 26 март т.г. да се проведе за населението от цялата страна, а класическото преброяване с преброители да се осъществи от 27 март до 2 април само в общините Разград, Велинград и район „Студентски“ на Столична община.

Преди това – между 9 и 13 март, ще се направи пробно георефериране в избраните населени места – всяка сграда, обект на преброяването, ще бъде регистрирана с географските си координати.

Беше обсъден и приет инструментариумът на пробното преброяване – преброителна карта, инструкция за попълването ѝ и преброителните карти за съпътстващите изследвания – Миграция и миграционно поведение и Раждаемост и репродуктивно поведение на населението.

ЦКП прие също и график на дейностите за пробното преброяване.

Централната комисия по преброяването се състои от 23-ма членове, като съставът ѝ е утвърден със заповед на министър-председателя на България. ЦКП приема всички документи, свързани с организацията, подготовката и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година. Тя заседава най-малко веднъж на шест месеца, като при необходимост провежда и извънредни заседания. Нейните решения се публикуват на сайта на НСИ.