Открита е процедурата за избор на представител на неправителствена организация в Централната комисия по преброяването

Националният статистически институт започна сформирането на Централна комисия по преброяването (ЦКП). Съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г., ЦКП се сформира от представители на държавни институции, неправителствени организации, средствата за масова информация и академичната общност.

На сайта на НСИ вече е публикувана покана за участие на неправителствени организации или мрежи от организации в избор на техен представител за член на Централната комисия по преброяването.

Право да номинират кандидати и да участват в избора имат организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и са осъществявали дейност не по-малко от 3 (три) години в една от следните области: развитие на гражданското общество, развитие на местните общности, защита на правата на гражданите. Кандидатстващите НПО трябва също да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми, проекти и/или политики в посочената област.

Документи за участие се подават до 5 април, включително в деловодството на Националния статистически институт, гр. София, ул. „Панайот Волов“ No 2 (ниско тяло).