Окончателни данни за броя на сградите, жилищата, домакинствата и семействата ще бъдат публикувани през май, юни и юли 2023 година

Към настоящия момент не са приключили всички обработки на масивите, които да гарантират качеството на финалните резултати. Обвързването на данните от Преброяване 2021 с географска информация изисква обработка на адресната информация за преброените обекти (сгради и жилища) в ГИС среда, което допълнително увеличава времето, необходимо за оповестяване на окончателните резултати.

За установяване на съвкупностите на сградите и жилищата, набавянето на липсващи данни, обвързването им със съвкупностите на домакинствата и семействата и проверка на събраната информация, се използват няколко налични източника:

– данните от Преброяване 2021 и 2011;
– данните за сградите от кадастралната карта (пространствени данни);
– ортофото изображения на земната повърхност на територията на страната;
– други административни данни.

Отчитайки важността на данните от преброяването, НСИ прави всичко възможно за тяхното навременно публикуване, но при спазване на основните ни принципи за обективност, методологична обоснованост, осигуряване на изчерпателност и високо качество на статистическа информация.

Окончателните резултати за посочените теми ще са достъпни за всички потребители в Информационна система ИНФОСТАТ, както и по заявка съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Календар за публикуване на данните от Преброяване 2021