Миграция и миграционно поведение

Извадково изследване, съпътстващо Преброяване 2021

През 2021 г. с вече взето решение за промяна на текущото си местоживеене в страната са 2.4% от лицата на възраст 15 – 74 години, а 2.9% възнамеряват да се преселят, но все още нямат окончателно решение. Мигранти със слабо изразено желание са 8.5%. Без желание за миграция са 86.2% от лицата в съответната възрастова група.

Най-висок е делът на потенциалните мигранти вътре в страната сред младите на възраст 15 – 19 години (7.1%) и 20 – 29 години (6.1%).

През 2021 г. за 11.9% от лицата на възраст 15 – 74 години е много или донякъде вероятно да се преселят да живеят в чужбина. В сравнение с 2011 г. се увеличава делът на потенциалните преселници както сред мъжете, така и сред жените.

Потенциални трудови емигранти са 3.3% от лицата, като преобладават мъжете (3.8%). В сравнение с 2011 г. тази група намалява и за двата пола. Много или донякъде вероятно да отидат в чужбина да работят/учат за няколко месеца, но не повече от една година, се отнася за 4.7% от населението на възраст 15 – 74 навършени години.

Увеличава се делът на лицата, които биха заминали в чужбина като туристи, като не се наблюдават различия по пол. Най-голям е делът на туристите във възрастовата група 40 – 49 години – 24.0%, а най-малък – сред лицата на възраст 15 – 19 години и 70 – 74 години.

Намалява делът на непътуващите лица – от 66.8% за мъжете и 70.4% за жените през 2011 г. до 58.1% за мъжете и 61.6% за жените през 2021 година.

Прессъобщение „Миграция и миграционно поведение“