Раждаемост през периода 1881 – 1892 г.

През периода 1881 – 1892 г. средногодишно в Княжество България на 100 души са се раждали 3.7 деца, а са умирали 2.0 души. Средногодишният брой на браковете през този период е 22 547, а населението е нараствали с по 1.7% годишно. Статистическите данни показват тенденция за сезонност при сключване на бракове най-вече при селското население. Най-голям е броят на женитбите през зимата.