Преброителни комисии

Във всяка община се създава временна общинска преброителна комисия в състав – председател, секретар и не повече от 7 членове. В градовете с райони се създава общинска преброителна комисия за всеки район.

В състава на общинската преброителна комисия влизат:

  • двама представители на общинската администрация;
  • най-малко един представител на кметствата;
  • представител на НСИ.

Представителите на общинската администрация и кметствата се определят от кмета на общината или на района, а представителите на НСИ – от директора на ТСБ.

Общинската преброителна комисия се председателства от секретаря на общината или на района. Секретар на общинската преброителна комисия е представител на НСИ по предложение на съответния директор на ТСБ.

Общинската преброителна комисия се назначава със заповед на председателя на НСИ по предложение на кмета на общината или на района не по-късно от 6 месеца преди критичния момент на преброяването. В заповедта за назначаване се определя срокът на действие на комисията.

Общинската преброителна комисия:

  • организира подготовката и провеждането на преброяването в общината или в района в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на председателя на НСИ и решенията на областната преброителна комисия;
  • организира и провежда набирането на контрольори и преброители;
  • организира съвместно с ТСБ обучението на контрольорите и преброителите, както и на лицата, ангажирани с предварителния обход;
  • информира областната преброителна комисия за подготовката и провеждането на преброяването в общината;
  • координира дейностите по използването на необходимите за преброяването данни от регистри и други бази данни;
  • предава всички преброителни материали в ТСБ и изготвя доклад до областната преброителна комисия.

Дейността на комисията се ръководи от нейния председател и в съответствие с правилник за дейността.