Преброителни комисии

Във всяка административна област се създава временна областна преброителна комисия в състав – председател, секретар и не повече от 7 членове.

В състава на областната преброителна комисия влизат представители на:

  • областната администрация;
  • общините в областта;
  • териториалното статистическо бюро (ТСБ);
  • териториалните звена на централната администрация.

По преценка на областния управител в състава на комисията могат да бъдат включени представители на неправителствени организации и на средствата за масово осведомяване.

Областната преброителна комисия се председателства от заместник областен управител на съответната област, определен по предложение на областния управител.

Секретар на областната преброителна комисия е представител на съответното ТСБ.

Областните преброителни комисии се назначават със заповед на председателя на НСИ по предложение на областния управител не по-късно от 6 месеца преди критичния момент на преброяването. В заповедта за назначаването се определя срокът на действие на комисията.

Областната преброителна комисия:

  • съдейства за провеждане на преброяването в областта в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на председателя на НСИ и решенията на ЦКП;
  • предприема мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите по преброяването, контрольорите и преброителите в областта;
  • информира НСИ и ЦКП за подготовката и провеждането на преброяването в областта;
  • приема докладите на общинските преброителни комисии за проведеното преброяване на териториите на общините в съответната област;
  • изготвя доклад до ЦКП за предаването на всички преброителни материали в съответния отдел на ТСБ.

Дейността на областната преброителна комисия се ръководи от нейния председател в съответствие с Правилник за дейността.