Продължава обработката на данните от Преброяване 2021

Окончателни данни за броя на сградите, жилищата, домакинствата и семействата ще бъдат публикувани през март 2023 година

Продължава обработката на данните от Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. за броя на сградите, жилищата, домакинствата и семействата в страната. Първоначалният срок за обявяване на данните беше през януари и февруари 2023 г., но поради големия обем обработки и проверки на масивите и обвързването им с географска информация окончателните резултати по посочените теми ще бъдат достъпни за всички потребители през март 2023 г. в Информационна система ИНФОСТАТ, както и по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ. 

На този етап не са приключили всички дейности, които да гарантират качеството на финалните резултати. Обвързването на данните от Преброяване 2021 с географска информация изисква обработка на адресната информация за преброените обекти (сгради и жилища) в геореферирана среда, което допълнително увеличава времето, необходимо за оповестяване на окончателните резултати.

За установяване на съвкупностите на сградите и жилищата, набавянето на липсващи данни, обвързването им със съвкупностите на домакинствата и семействата и проверка на събраната информация се използват няколко налични източника:

– данните от Преброяване 2021 и 2011;

– данните за сградите от кадастралната карта (пространствени данни);

– ортофото изображения на земната повърхност на територията на страната;

– други административни данни.

Отчитайки важността на данните от преброяването, НСИ прави всичко възможно за тяхното навременно публикуване, но при спазване на основните принципи за обективност, методологична обоснованост, изчерпателност и високо качество на статистическата информация.