Нормативна уредба

Закон за статистиката

Обн., ДВ, бр. 57 от 25.06.1999 г., изм. и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 4.08.2004 г., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 11.08.2005 г., изм. и доп., бр. 81 от 11.10.2005 г., доп., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 100 от 30.11.2007 г., в сила от 20.12.2007 г., изм. и доп., бр. 98 от 14.11.2008 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 7 от 19.01.2018 г.
Сборник закони – АПИС, кн. 7/99 г., стр. 168; кн. 5/2001 г., стр. 370; кн. 8/2002 г., стр. 54; кн. 6/2004 г., стр. 117; кн. 11/2005, стр. 258
Библиотека закони – АПИС, т. 2, р. 4, № 100

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност от Националната статистическа система.
Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г., бр. 98 от 2008 г.) (1) Статистическата дейност обхваща разработването на методологията и планирането на статистическите изследвания, получаването, събирането, обработването, съхраняването на индивидуални данни и статистическа информация, анализирането, предоставянето и разпространението на статистическа информация.
 (2) Статистическата дейност се осъществява при спазване на следните принципи: професионална независимост, безпристрастност, обективност, надеждност, статистическа тайна и ефективност на разходите.
 (3) Статистическата информация се произвежда при спазването на следните критерии за качество: адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост и логическа обвързаност.
Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. и доп., бр. 81 от 2005 г., изм., бр. 98 от 2008 г.) (1) Националната статистическа система се състои от Националния статистически институт, органите на статистиката и Българската народна банка.
 (2) Органите на статистиката са държавни органи или техни структурни звена, които разработват, произвеждат и разпространяват статистическа информация.
 (3) Органите на статистиката се определят като такива и се включват в Националната статистическа система със заповед на министър-председателя по съвместно предложение на ръководителите на съответните ведомства и председателя на Националния статистически институт за срок 5 години.
 (4) Орган на статистиката, който престане да разработва, произвежда и разпространява статистическа информация, се изключва от националната статистическа система и му се отнема качеството орган на статистиката със заповед на министър-председателя по предложение на председателя на Националния статистически съвет.
 (5) Националният статистически институт поддържа актуален списък на органите на статистиката, който предоставя на Евростат на всеки 5 години или при промяна.
 (6) Националният статистически институт и органите на статистиката осъществяват статистическата дейност на държавата, като провеждат периодични и еднократни статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма.
 (7) Органите на статистиката работят под методическото ръководство на Националния статистически институт при изпълнение на Националната статистическа програма.
 (8) Националният статистически институт, органите на статистиката и Българската народна банка са източникът на официална статистическа информация в Република България.
Чл. 4. (Доп. – ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм., бр. 98 от 2008 г.) (1) Необходимите за статистическото изследване данни, включително индивидуални, се събират непосредствено от статистическите единици, както и от административни източници.
 (2) Събирането на индивидуални данни непосредствено от статистическите единици се осъществява на основата на задължително или доброволно участие на физически лица, домакинства, икономически единици или други организации.
 (3) Органите на статистиката предоставят на Националния статистически институт данни, включително индивидуални, необходими за разработването и производството на официалната национална или европейска статистическа информация.
 (4) За намаляване на административната тежест и разходите при разработването и производството на официалната национална или европейска статистическа информация Националният статистически институт и органите на статистиката получават данни, включително индивидуални, както и обобщена информация от административни източници, създадени и поддържани от други държавни органи.
 (5) Националният статистически институт си сътрудничи с Българската народна банка, включително чрез обмен на индивидуални данни за статистически цели, при разработването, производството и разпространението на официалната национална или европейска статистическа информация или на статистическата информация на Европейската централна банка.
Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2001 г.) Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички.
 (2) (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите по ал. 1, се съобразяват с изискванията на Евростат и се определят в Националната статистическа програма.

 

Глава втора
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Раздел I
Организация
(Загл. ново – ДВ, бр. 98 от 2008 г.)
Чл. 6. (1) (Доп. – ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм., бр. 98 от 2008 г.) Националният статистически институт осъществява независима статистическа дейност на държавата и други дейности, възложени му със закон. Той е със статут на държавна агенция със седалище София.
 (2) (Доп. – ДВ, бр. 15 от 2013 г. , в сила от 1.01.2014 г.) Националният статистически институт е юридическо лице на бюджетна издръжка. Председателят на Националния статистически институт е първостепенен разпоредител с бюджет.
 (3) Националният статистически институт се състои от централно управление и териториални статистически бюра.
 (4) (Нова – ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм., бр. 98 от 2008 г.) Териториалните статистически бюра осъществяват функциите и задачите на Националния статистически институт по производството и разпространението на статистическа информация на регионално ниво.
Чл. 7. (1) Националният статистически институт:
 1. координира статистическата дейност на държавата, като:
 а) (изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) сътрудничи с органите на статистиката при подготовката на проекта и при изпълнението на Националната статистическа програма;
 б) осигурява методологическо единство в изследванията;
 в) (доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) участва при изграждането на националните статистически информационни системи;
 г) (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) представлява националната статистическа система в Европейската статистическа система, пред международни организации и поддържа връзки с националните статистически служби на други държави;
 д) (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) осигурява съответствие на методологията, съдържанието и обхвата на статистическите изследвания с изискванията на Евростат;
 е) (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) координира всички дейности на национално равнище за разработването, производството и разпространението на европейската статистическа информация;
 2. проучва и обобщава обществените потребности от статистическа информация;
 3. (доп. – ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм., бр. 98 от 2008 г.) разработва стратегия за развитие на националната статистическа система за всеки 5-годишен период в съответствие с 5-годишната Европейска статистическа програма;
 4. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) изготвя годишен план за дейността си, съобразен с целите на Стратегията за развитие на националната статистическа система;
 5. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) събира, обработва и съхранява индивидуални и лични данни и статистическа информация;
 6. (изм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) разработва и поддържа националните статистически класификации, номенклатури, стандарти и методики самостоятелно или с предвидените в нормативен акт органи;
 7. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) разработва демографски прогнози;
 8. публикува и разпространява статистическа информация;
 9. предоставя статистическа информация за потребителите от страната и от чужбина;
 10. (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) предоставя индивидуални данни и обобщена статистическа информация на Евростат за производството на европейска статистическа информация;
 11. (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) провежда статистически изследвания, необходими за производството на национална или европейска статистическа информация, възложени и финансирани с безвъзмездни целеви средства от Евростат или от други международни органи или организации;
 12. (предишна т. 10, доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) изгражда и поддържа национални и регионални статистически регистри и бази от данни;
 13. (отм., предишна т. 11, доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) оказва методологична и методическа помощ и упражнява контрол върху качеството на статистическите изследвания, провеждани от органите на статистиката;
 14. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) изгражда, поддържа и управлява централен статистически архив и специализирана библиотека;
 15. (нова – ДВ, бр. 81 от 2005 г., предишна т. 14, изм., бр. 98 от 2008 г.) разработва, произвежда и разпространява статистическа информация за административно-териториалните и териториалните единици съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България.
 (2) (Доп. – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Националният статистически институт може да извършва и статистически изследвания, невключени в Националната статистическа програма, както и обработка на статистически данни или други статистически услуги при възлагане с договор.
Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2001 г., бр. 98 от 2008 г.) Националният статистически институт се ръководи от председател и трима заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет за срок 7 години, но за не повече от два мандата.
 (2) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2001 г.) Председателят и заместник- председателите на Националния статистически институт се назначават от министър-председателя.
 (3) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2001 г.) Председателят и заместник- председателите на Националния статистически институт се освобождават предсрочно:
 1. по тяхна молба;
 2. при извършено грубо нарушение на този закон;
 3. при извършено умишлено престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
 4. при невъзможност да изпълняват задълженията си за срок, по-дълъг от 6 месеца;
 5. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 7 от 2018 г. ) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2001 г.) В случаите по ал. 3 и при смърт на председателя или заместник-председател на Националния статистически институт се назначава нов председател или заместник-председател до края на първоначалния мандат.
Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. и доп., бр. 81 от 2005 г., изм., бр. 98 от 2008 г.) Председателят на Националния статистически институт:
 1. организира и ръководи дейността на Националния статистически институт;
 2. представлява Националния статистически институт;
 3. утвърждава устройствения правилник на Националния статистически институт и други вътрешни нормативни актове;
 4. сключва договори и споразумения за съвместна работа и сътрудничество с юридически лица, с органи на Европейската комисия, включително с Евростат и с други международни статистически организации;
 5. внася за утвърждаване в Министерския съвет стратегия за развитие на националната статистическа система за всеки 5-годишен период;
 6. изготвя и внася ежегодно в Министерския съвет отчет за изпълнението на националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт за предходната година, както и проект на националната статистическа програма за следващата година не по-късно от 14 дни след обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
 7. определя структурата и длъжностното разписание на централното управление и на териториалните статистически бюра;
 8. назначава служителите в централното управление и директорите на териториалните статистически бюра;
 9. утвърждава самостоятелно или съвместно с предвидените в нормативен акт органи националните статистически класификации, номенклатури, правилниците за тяхното прилагане, както и статистически методики.
Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Заместник-председателите на Националния статистически институт:
 1. ръководят, контролират и отговарят за структурните звена и ресори, определени от председателя на Националния статистически институт;
 2. (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) осигуряват координация между структурните звена на Националния статистически институт и между ръководените от тях ресори при осъществяване на статистическите изследвания и свързаните с тях дейности;
 3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) заместват председателя в случаите на отсъствието му от страната или при ползване на законоустановен отпуск.
Чл. 9б. (Нов – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) (1) Териториалните статистически бюра на Националния статистически институт се ръководят от директори.
 (2) Директорите на териториалните статистически бюра:
 1. организират цялостната дейност на бюрата и провеждането на статистическите изследвания съгласно Националната статистическа програма;
 2. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) контролират качеството на производството на статистическа информация;
 3. (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) организират разпространението на статистическа информация в съответния регион;
 4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) назначават служителите в териториалните статистически бюра.
Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г., бр. 98 от 2008 г.) Стандартите, класификациите, номенклатурите и методиките по чл. 9, т. 9 са задължителни при изграждането и поддържането на националните статистически и информационни системи и регистри и при утвърждаването на формуляри и бланки на документи за тях.
 (2) Класификации и номенклатури с национален статут, разработвани от овластени с нормативен акт органи, задължително се съвместяват с националните класификации и номенклатури, разработвани и поддържани от Националния статистически институт.
 (3) Националните класификации и номенклатури и правилниците за тяхното прилагане, както и статистическите стандарти се обнародват в „Държавен вестник“ в срок до 30 дни от тяхното приемане или изменяне.
Чл. 11. (Отм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.).
Чл. 12. (Отм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г.).

 

Раздел II
Финансиране
(Загл. ново – ДВ, бр. 98 от 2008 г.)
Чл. 12а. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) (1) Бюджетът на Националния статистически институт се формира от държавна субсидия от централния бюджет, безвъзмездни целеви средства от Евростат и от други органи на Европейската комисия, предоставяни за производство на национална и европейска статистическа информация, както и от собствени приходи.
 (2) Националният статистически институт управлява безвъзмездните целеви средства, както и свързаните с тях средства за предварително финансиране в рамките на одобрения бюджет на Националния статистически институт за съответната бюджетна година съобразно изискванията на финансиращата страна.
 (3) При изпълнение на проектите, финансирани по реда на ал. 2, Националният статистически институт използва услугите както на своите служители, така и на външни специалисти.
 (4) Националният статистически институт може да сключва договори за съвместно изпълнение на проектите по ал. 3 с органи на статистиката и други институции.
 (5) Служителите на Националния статистически институт и органите на статистиката, които са пряко ангажирани в изпълнението на проектите по ал. 4, могат да получават възнаграждение в рамките на разходите, предвидени за персонала по всеки проект, съгласно финансовото споразумение с финансиращата страна по ред, определен от председателя на Националния статистически институт.
Чл. 12б. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Органи на статистиката, получаващи безвъзмездни целеви средства за осъществяване на самостоятелни проекти, управляват тези средства по реда на чл. 12а.
Чл. 13. (1) По бюджета на Националния статистически институт се администрират следните приходи:
 1. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2005 г., бр. 81 от 2005 г., бр. 98 от 2008 г.) от такси съгласно чл. 24, ал. 5;
 2. по доходи съгласно чл. 7, ал. 2;
 3. (доп. – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) от издателска, разпространителска и печатна дейност;
 4. от лихви;
 5. (нова – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) от събрани глоби и имуществени санкции по глава девета;
 6. (нова – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) от обучение и научноизследователска дейност;
 7. (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) от отдаване под наем на недвижимо имущество;
 8. (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) от договори за възмездно предоставяне на статистическа информация;
 9. (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) от възмездно предоставяне на статистически продукти и услуги по заплащане, определено с вътрешен нормативен акт, утвърден от председателя на Националния статистически институт;
 10. (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) от други източници и дейности, разрешени със закон.
 (2) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2001 г., бр. 98 от 2008 г., отм., бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.).
 (3) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2001 г., отм., бр. 81 от 2005 г.).

 

Глава трета
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ СЪВЕТ И НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА
Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Националният статистически съвет е съвещателен орган към председателя на Националния статистически институт със следните функции:
 1. дава становище и препоръки за Стратегия за развитие на националната статистическа система за всеки 5-годишен период;
 2. обсъжда предложенията на органите на статистиката и дава препоръки за включване в проекта на Националната статистическа програма на конкретни статистически изследвания, определени по вид, обхват и изпълнители;
 3. подпомага дейностите в националната статистическа система по изпълнение на Националната статистическа програма.
 (2) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2001 г., бр. 81 от 2005 г., доп., бр. 88 от 2005 г., изм., бр. 98 от 2008 г.) Националният статистически съвет се състои от не повече от 15 членове, които включват:
 1. по един представител на органите на статистиката съгласно чл. 3, ал. 2;
 2. един представител на Българската народна банка;
 3. трима представители на академичната общност;
 4. представители на различни групи респонденти и потребители.
 (3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм., бр. 98 от 2008 г.) Членовете на Националния статистически съвет се определят и освобождават от председателя на Националния статистически институт.
 (4) Националният статистически съвет:
 1. (отм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.);
 2. (отм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.);
 3. (отм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.);
 4. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2001 г., бр. 98 от 2008 г.) провежда не по-малко от три заседания годишно;
 5. (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) създава при необходимост работни групи по конкретни статистически въпроси съобразно своите компетенции;
 6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) приема правилник за дейността си;
 7. (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) избира председател измежду членовете си.
Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Националната статистическа програма се приема ежегодно от Министерския съвет по предложение на председателя на Националния статистически институт в едномесечен срок след внасянето на проекта. Програмата се обнародва в „Държавен вестник“.
 (2) (Изм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г., бр. 98 от 2008 г.) Националната статистическа програма включва плана за дейността на Националния статистически институт и плановете за статистически дейности на органите на статистиката.
 (3) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Председателят на Националния статистически институт определя срок, в който органите на статистиката и други заинтересувани институции могат да правят предложения до него за включване на статистически изследвания в проекта на Националната статистическа програма.
 (4) (Изм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г., бр. 98 от 2008 г.) Председателят на Националния статистически институт съгласува с министъра на финансите финансовото осигуряване на проекта на Националната статистическа програма.
 (5) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) При необходимост в Националната статистическа програма могат да се правят изменения и допълнения по реда на ал. 1.
Чл. 16. (1) (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват целево от държавния бюджет за съответната година, както и от безвъзмездни целеви средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на Националния статистически институт.
 (2) (Изм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г., бр. 98 от 2008 г.) Средствата по ал. 1 се разпределят по бюджетите на Националния статистически институт и органите на статистиката, които ще извършват планираните дейности.
Чл. 17. (1) В Националната статистическа програма се включват:
 1. постоянно провежданите статистически изследвания с установена обществена значимост;
 2. други статистически изследвания за съответната година или период, включително:
 а) (изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) изчерпателни преброявания на населението и на жилищния фонд и селскостопански преброявания;
 б) статистически изследвания по конкретен повод;
 в) (доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) статистически изследвания за производство на национална и европейска статистическа информация, както и за други изследвания, финансирани с безвъзмездни целеви субсидии от Евростат и други органи и организации по поети от Република България международни задължения;
 г) (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) дейности, свързани с провеждането на статистическите изследвания.
 (2) За статистическите изследвания по т. 2 се разработват конкретни програми от органите на статистиката, съгласувано с институцията, предложила изследването.
Чл. 18. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Изчерпателните преброявания на населението и жилищния фонд и селскостопанските преброявания се извършват по силата на отделен закон.
Чл. 19. За всяко статистическо изследване в програмата се посочват:
 1. темата на изследването;
 2. предметът и обектът на изследването;
 3. начинът на провеждане на изследването;
 4. (изм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) източниците на събиране на данните;
 5. органът/органите, провеждащи изследването;
 6. задълженията по предоставянето на данните;
 7. бюджетът на изследването;
 8. (нова – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) представителността на изследването;
 9. (нова – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) формата и срокът за предоставяне на данните;
 10. (нова – ДВ, бр. 81 от 2005 г., отм., бр. 98 от 2008 г.).

 

Глава четвърта
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
(Загл. изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.)
Чл. 20. (1) (Изм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г., бр. 98 от 2008 г.) Лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие. Данни се предоставят и за клонове, поделения или други структурни звена на юридическото лице.
 (2) (Нова – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Информацията по ал. 1 за Министерството на отбраната, Българската армия и техните структури се предоставя от министъра на отбраната.
 (3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Задължението по ал. 1 имат и физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност.
 (4) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишна ал. 3, изм., бр. 81 от 2005 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 са длъжни да представят на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи.
 (5) (Нова – ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм., бр. 98 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Редът, начинът и сроковете за предоставяне на данните по ал. 1 – 3 се определят в статистически формуляри по образци, утвърдени със заповед на председателя на Националния статистически институт, а на данните по ал. 4 – със съвместна заповед на председателя на Националния статистически институт и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, които се обнародват в „Държавен вестник“.
 (6) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишна ал. 4, доп., бр. 81 от 2005 г., изм. и доп., бр. 98 от 2008 г.) Държавните органи и органите на местното самоуправление, другите държавни институции, Българската народна банка и органите, поддържащи регистри и информационни системи, предвидени в закон, са длъжни да предоставят безплатно на Националния статистически институт и органите на статистиката при тяхно писмено искане събраните при тях индивидуални данни и/или статистическа информация, необходими за провеждане на статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма.
 (7) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишна ал. 5, изм., бр. 81 от 2005 г.) Други статистически изследвания извън включените в Националната статистическа програма могат да бъдат провеждани само при доброволно участие на лицата по ал. 1 и 3.
Чл. 21. (1) Физическите лица са длъжни да предоставят на органите на статистиката персонални данни само при преброяванията по чл. 18.
(2) Физическите лица не могат да бъдат задължавани да предоставят на органите на статистиката данни относно расата, националността, етническата принадлежност, вероизповеданието, здравното състояние, личния живот, партийната принадлежност, извършените закононарушения, философските и политическите им възгледи.
Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2002 г., доп., бр. 98 от 2008 г.) Националният статистически институт и органите на статистиката са длъжни да разгласяват по подходящ начин и да уведомяват писмено лицата – обект на статистически изследвания, за техните права и задължения, за целта, обхвата и начина на провеждане на изследването, както и за гаранциите за поверителност на данните и за защита на класифицираната информация.

 

Глава пета
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 23. (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Националният статистически институт и органите на статистиката запознават обществеността с резултатите от статистическите изследвания чрез средствата за масово осведомяване, интернет страниците си, чрез собствени публикации или по друг подходящ начин при спазване разпоредбите на глава шеста.
Чл. 24. (1) (Доп. – ДВ, бр. 81 от 2005 г., бр. 100 от 2007 г., бр. 98 от 2008 г.) Националният статистически институт и органите на статистиката предоставят безплатно статистическа информация от изследванията, включени в Националната статистическа програма, на Народното събрание, президента на Република България, Министерския съвет, Сметната палата, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт, министерствата и другите централни органи на изпълнителната власт, на органите на съдебната власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация и на органите, поддържащи национални регистри, предвидени в закон. Информацията е с обхват и актуалност съгласно Списък на стандартните статистически показатели, утвърден от председателя на Националния статистически институт.
 (2) На заинтересуваните институции, предложили изследване, включено в Националната статистическа програма, органите на статистиката предоставят безплатно статистическа информация от изследването.
 (3) (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Статистическа информация се предоставя безплатно на международни статистически организации, ако това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.
 (4) (Нова – ДВ, бр. 81 от 2005 г., отм., бр. 98 от 2008 г.).
 (5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 81 от 2005 г., доп., бр. 98 от 2008 г.) Извън случаите по ал. 1, 2 и 3 Националният статистически институт и органите на статистиката предоставят статистическа информация срещу заплащане на държавни такси, чийто размер се определя с тарифа на Министерския съвет и/или съгласно правилник за разпространение на статистически продукти и услуги, утвърден от председателя на Националния статистически институт.

 

Глава шеста
ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНАТА
(Загл. изм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г.)
Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Получаваните и събираните при статистическите изследвания индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да се ползват като доказателства пред органите на изпълнителната и съдебната власт.
 (2) (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Националният статистически институт и органите на статистиката и техните служители не могат да разгласяват или предоставят:
 1. индивидуални статистически данни;
 2. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) статистически данни, които е възможно да бъдат обвързани така, че да се идентифицира определена статистическа единица;
 3. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.
Чл. 26. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм., бр. 81 от 2005 г., предишен текст на чл. 26, изм., бр. 98 от 2008 г.) Индивидуални данни по чл. 25 могат да се предоставят само ако:
 1. (отм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.);
 2. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) се предават на Евростат, ако това е необходимо за разработването и производството на европейска статистическа информация;
 3. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) се предоставят на Националния статистически институт от органите на статистиката, ако това е необходимо за разработването и производството на официална статистическа информация;
 4. (отм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.);
 5. (отм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.).
(2) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Индивидуалните данни могат да се публикуват само ако субектът, за който се отнасят, е дал съгласие за това. Съгласието се дава в писмена форма и от него трябва да е ясно за кои данни се отнася. Лицето, за което се отнасят данните, може по всяко време да оттегли съгласието си писмено, като оттеглянето на съгласието не засяга извършените преди това действия.
Чл. 26а. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Индивидуални анонимни данни по чл. 25 могат да се предоставят за целите на научната работа във висшите училища или на юридически лица, чиято основна дейност са научните изследвания, с разрешение на председателя на Националния статистически институт.
Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2002 г., бр. 81 от 2005 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Националният статистически институт и органите на статистиката са длъжни да осигурят опазване на индивидуалните данни и предотвратяване на злоупотребата с тях, като предприемат необходимите организационни и технически мерки и допускат до работа с такива данни само лица, подписали клетвена декларация за опазване на статистическата тайна.
 (2) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Получаването, обработката, използването и съхраняването на данни, представляващи статистическа тайна, се извършват по ред, определен с правилник, утвърден от председателя на Националния статистически институт.
 (3) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Органите на статистиката са длъжни да изготвят свои вътрешни правила за работа с данни, представляващи статистическа тайна.
 (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Физическите лица, на които е възложено събирането, получаването, обработката или съхраняването на данни, представляващи статистическа тайна, подписват клетвена декларация за опазване на тайната при изпълнение на задълженията си и в срок 5 години от приключването им.
 (5) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Националният статистически институт и органите на статистиката използват индивидуалните данни по чл. 25 само за статистически цели, освен ако субектите, за които се отнасят тези данни, са дали писменото си съгласие относно тяхното използване за други конкретно посочени цели.
 (6) (Предишна ал. 4, доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Правилата за опазване на статистическата тайна са задължителни за всички изследвания, провеждани по реда на този закон от Националния статистически институт и органите на статистиката.
Чл. 27а. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм., бр. 81 от 2005 г.) (1) Регистрирането, използването, обработването и съхраняването на статистически данни, които са класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, се извършват съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му.
 (2) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Статистическа информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, е информацията, свързана с отбраната на страната, с вътрешната икономическа сигурност, със сигурността на организационните единици, информационните системи или мрежи, специализирани анализи и изследвания и с друга информация, която не е държавна тайна, но нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.
Глава седма
РЕГИСТРИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
(Загл. изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.)

 

Раздел I
Общи положения
Чл. 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г., бр. 98 от 2008 г.) Националният статистически институт и органите на статистиката, които извършват статистическа дейност, изграждат и поддържат ведомствени статистически регистри, статистически информационни системи и национални регистри самостоятелно или съвместно с предвидените в нормативен акт органи.
 (2) (Отм. – ДВ, бр. 39 от 2005 г.).
 (3) (Изм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г., отм., бр. 98 от 2008 г.).
Чл. 29. (1) (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Информацията, съдържаща се във ведомствените статистически регистри и статистически информационни системи, се набира при условията и по реда на глава четвърта.
 (2) (Нова – ДВ, бр. 81 от 2005 г., доп., бр. 98 от 2008 г.) За поддържането на регистрите по чл. 28 държавните органи и другите институции, администриращи информационни системи и регистри, създадени със закон, осигуряват на Националния статистически институт или на съответните органи на статистиката безплатен достъп до необходимата им информация в администрираните от тях регистри и информационни системи.
 (3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Предоставянето на информацията от ведомствените регистри и информационни системи се извършва при условията и по реда на глави пета и шеста.
Чл. 30. (1) (Предишен текст на чл. 30, изм. и доп. – ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм., бр. 98 от 2008 г.) Националният статистически институт изгражда и поддържа Регистър на статистическите единици и Статистически регистър на лицата. Информацията в тези регистри се набира от регистър БУЛСТАТ, търговския регистър, Националната система за гражданска регистрация, други национални регистри и административни източници, от данните от изследванията, извършвани по реда на този закон, и от данни, предоставени по реда на други закони.
 (2) (Нова – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Редът за поддържане на Регистъра на статистическите единици се урежда с правилник, утвърден от председателя на Националния статистически институт.

 

Раздел II
(Отм. – ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
Регистър БУЛСТАТ
Чл. 31 – 42. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2001 г., бр. 37 от 2004 г., отм., бр. 39 от 2005 г.).

 

Раздел III
(Отм. – ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
Взаимоотношения на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи
Чл. 43 – 45. (Отм. – ДВ, бр. 39 от 2005 г.).
Глава осма
(Отм. – ДВ, бр. 74 от 2002 г.)
ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Чл. 46 – 51. (Отм. – ДВ, бр. 74 от 2002 г.).

 

Глава девета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 52. (1) (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Ако задълженият по този закон не предостави в срок или откаже да предостави данни на Националния статистически институт и органите на статистиката, или предостави неверни данни, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
 (2) За нарушенията по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 6000 лв.
Чл. 53. Който използва, предостави или разгласи статистически данни в нарушение на чл. 25, 26 и 27, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.
Чл. 54. (Отм. – ДВ, бр. 39 от 2005 г.).
Чл. 55. (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Длъжностно лице, което има достъп до индивидуални данни и ги предостави или използва за нестатистически цели, ако това не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 2000 до 6000 лв.
Чл. 56. (1) (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Нарушенията се констатират с актове, съставени от длъжностни лица, определени от председателя на Националния статистически институт и ръководителите на органите на статистиката.
 (2) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Въз основа на съставените актове председателят на Националния статистически институт и ръководителите на органите на статистиката издават наказателни постановления.
 (3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
 (4) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) За явно маловажни случаи на нарушения на този закон, установени при извършването им, длъжностните лица по ал. 1 налагат на място срещу квитанция глоба в размер 10 лв.
 (5) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) За маловажни случаи на нарушения на този закон, установени при извършването им, длъжностните лица по ал. 1 могат да налагат на място глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.
 (6) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм., бр. 81 от 2005 г., бр. 98 от 2008 г.) По смисъла на този закон:
 1. „Статистическа единица“ е единица на наблюдението, която може да бъде физическо лице, домакинство, икономическа единица или друга организация, за която се отнасят данните.
 2. „Индивидуални данни“ са данните за отделна статистическа единица.
 3. „Статистическа информация“ е обобщаваща, количествена и представителна информация за състоянието и/или динамиката на масови явления в съществуващи съвкупности от статистически единици в икономиката, демографията, социалната област и околната среда.
 4. „Статистически цели“ означава използването на събраните индивидуални данни за разработването и производството на статистическа информация, статистически анализи и прогнози.
 5. „Статистическо изследване“ включва наблюдение на статистическите единици, събиране, обработка и анализ на предоставените от тях индивидуални данни с цел получаване на статистическа информация. Статистическите изследвания са изчерпателни, когато се изследват всички единици в една съвкупност, или извадкови, когато се изследва част от единиците, представителна за цялата съвкупност.
 6. „Административен източник“ е регистър или информационна система, създадени със закон, съдържащи информация за обектите на статистическите изследвания.
 7. „Евростат“ е наименованието на статистическата служба на Европейската комисия. Евростат координира статистическите дейности на институциите и органите на Общността.
 8. „Разработване на статистическа информация“ са дейностите за развитие на статистическите методи, стандарти и процедури, използвани за производството и разпространението на статистическа информация, както и дейностите по разработването на нови статистически показатели.
 9. „Производство“ са всички дейности по събирането, съхраняването, обработването, изчисляването и анализа на статистическата информация.
 10. „Разпространение“ е дейността по осигуряване на достъп на потребителите до статистическа информация.
 11. „Професионална независимост“ е принцип, според който статистическата информация трябва да се разработва, произвежда и разпространява независимо без всякакъв натиск от политически или заинтересовани групи.
 12. „Безпристрастност“ е принцип, според който статистическата информация трябва да се разработва, произвежда и разпространява неутрално и всички потребители трябва да се третират еднакво.
 13. „Обективност“ е принцип, според който статистическата информация трябва да се разработва, произвежда и разпространява по систематичен, надежден и непредубеден начин. Това предполага използването на професионални и етични стандарти, както и следваните политики и практики да са прозрачни за потребителите и респондентите на изследванията.
 14. „Надеждност“ е принцип, според който статистиката трябва да измерва възможно най-вярно, точно и последователно действителността, която е предназначена да представи. Това предполага, че за подбора на източници, методи и процедури се използват научни критерии.
 15. „Статистическа тайна“ е принцип, според който се защитават данните, отнасящи се за отделни субекти, придобити пряко за статистически цели или непряко от административни или други източници. Това предполага забрана за използването на придобитите данни за нестатистически цели и забрана за тяхното незаконно оповестяване.
 16. „Ефективност на разходите“ е принцип, според който разходите за производството на статистическа информация трябва да бъдат съизмерими със значението на резултатите и на търсените ползи. Ресурсите трябва да се използват оптимално и натовареността на респондентите трябва да се минимизира. Когато това е възможно, исканата информация трябва да може лесно да се извлече от налични записи или източници.
 17. „Адекватност“ е степента, в която статистическата информация удовлетворява сегашни и възможни бъдещи нужди на потребителите.
 18. „Точност“ е близостта на оценките до неизвестните действителни стойности.
 19. „Навременност“ е периодът между критичния момент на наблюдението и датата на предоставянето на статистическата информация на потребителите.
 20. „Пунктуалност“ е строго спазване на предварително обявената дата за публикуване на статистическата информация.
 21. „Достъпност“ и „яснота“ означава, че статистическата информация трябва да е разбираема за потребителите и да бъде предоставена по лесен за интерпретиране начин.
 22. „Сравнимост“ означава, че статистическата информация трябва да е сравнима във времеви и пространствени граници.
 23. „Логическа обвързаност“ е възможност за съчетаване на статистическа информация от различни източници за изграждане на пълна картина на изучаваната действителност.
 24. „Маловажен случай“ е този, при който извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с другите случаи на нарушение от съответния вид.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този закон отменя Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 25 от 1991 г.; изм., бр. 64 от 1991 г., бр. 60 от 1992 г. и бр. 97 от 1997 г.).
§ 3. (1) Субектите по чл. 32, т. 1 – 7, вписани до влизането в сила на този закон в Единния държавен регистър на стопанските субекти БУЛСТАТ съгласно правилника за реда и начина на изграждане, поддържане, актуализиране и използване на Единния държавен регистър на стопанските субекти БУЛСТАТ в Република България, се считат за вписани в регистъра по раздел II от глава седма на този закон и запазват идентификационния си код.
 (2) Националният статистически институт служебно определя 13-значния идентификационен код, издава нови карти за идентификация на клоновете и поделенията по чл. 32, т. 8 и обявява за невалидни картите им за идентификация, съдържащи 9-значния код.
§ 4. (Отм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г.).
§ 5. В Закона за данъчното производство (обн., ДВ, бр. 61 от 1993 г.; изм., бр. 20 от 1996 г., бр. 51, 115 и 117 от 1997 г., бр. 59 и 153 от 1998 г.) се правят следните допълнения:
 1. В чл. 7 се създава ал. 4:
„(4) Данъчният номер на лицата по чл. 5, т. 2 и 3 съвпада с кода по БУЛСТАТ.“
 2. В чл. 11 след думите „данни от“ се добавя „регистър БУЛСТАТ“ и се поставя запетая.
§ 6. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 4 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1992 г., бр. 55 от 1993 г., бр. 21, 33 и 59 от 1996 г., бр. 52 от 1997 г. и бр. 21 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:
 1. В чл. 57 се създава нова ал. 2:
„(2) Актовете за нарушения на чл. 43, ал. 1 се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Националния статистически институт.“
 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 7. Министерският съвет одобрява Тарифа за таксите, които се събират по чл. 24, ал. 4, чл. 35, ал. 4 и чл. 42, ал. 3.
§ 8. (1) В срок 3 месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет по предложение на председателя на Националния статистически институт и на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция приема наредба за прилагането на раздели II и III от глава седма.
 (2) В наредбата по ал. 1 се уреждат и редът, и начинът за електронно поддържане на регистрите, водени от окръжните съдилища.
§ 9. Председателят на Националния статистически институт съвместно с министрите според отрасловата им компетентност разработва и внася за приемане от Министерския съвет подзаконови нормативни актове в областта на отрасловите статистики.
§ 10. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
————————————————————————————————
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за деноминация на лева
(ДВ, бр. 20 от 1999 г., доп., бр. 65 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 4. (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 1999 г.) С влизането в сила на закона всички числа в стари левове, посочени в законите, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове. Замяната на всички числа в стари левове с намалени 1000 пъти числа в нови левове се прилага и за всички закони, приети преди 5 юли 1999 г., които са влезли или ще влязат в сила след 5 юли 1999 г.
 (2) Органите, приели или издали подзаконови нормативни актове, влезли в сила преди 5 юли 1999 г. и в които има числа в левове, да направят произтичащите от този закон изменения в тях така, че измененията да се прилагат от датата на влизането в сила на закона.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 7. Законът влиза в сила от 5 юли 1999 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Закона за изменение и допълнение на Закона за статистиката
(ДВ, бр. 98 от 2008 г.)
§ 42. Навсякъде в закона:
 1. думите „Национална програма за статистически изследвания“ и „Националната програма за статистически изследвания“ се заменят съответно с „Национална статистическа програма“ и „Националната статистическа програма“;
 2. думите „статистически бюра“ и „статистическите бюра“ се заменят съответно с „териториални статистически бюра“ и „териториалните статистически бюра“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
(ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 § 84. (В сила от 18.05.2012 г. – ДВ, бр. 38 от 2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в „Държавен вестник“:
 1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;
 2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.
 § 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
 (2) С акта за назначаването на държавния служител се:
 1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
 2. определя индивидуална основна месечна заплата.
 (3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
 (4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд „Земеделие“, произтичащи от този закон.
 (5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.
 (6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.
 § 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
 (2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:
 1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
 2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.
 § 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.