Нормативна уредба

Закон за защита на личните данни

Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 93 от 19.10.2004 г., бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 1.09.2005 г., изм. и доп., бр. 103 от 23.12.2005 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 91 от 10.11.2006 г., доп., бр. 57от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм. и доп., бр. 94от 30.11.2010 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 39 от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 81 от 18.10.2011 г., доп., бр. 105от 29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 14.10.2016 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2019 г.; Решение №8 от 15.11.2019 г. на Конституционния съд на РБ -бр. 93 от 26.11.2019 г.